Aydınlatma Metni

YALÇIN TARIM GIDA İNŞAAT VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

TANIMLAR

İş bu Aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [ KVKK] : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Yalçın Tarım Gıda İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.: Ovaköy Mah. Aydın Cadde No:9 Köşk/AYDIN adresinde mukim E-mail adresi  info@yalcintarim.com  olan Yalçın Tarım Gıda İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,  İfade etmektedir.

Sizleri Yalçın Tarım Gıda İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ailesinin bir parçası olarak görmekteyiz. Bu kapsamda sizlere verilmiş olan değerin bir diğer yansıma biçimi de, sizlerin tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize yaklaşım biçimimizdir.

Sizlere en uygun ve en avantajlı bir şekilde, kaliteyi öne çıkaran bir politika ile hizmet sunmak için çabalamakta, bu kapsamda da aşağıda yer aldığı üzere sizlerin kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Yalçın Tarım Gıda İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (“YALÇIN TARIM”) nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE SAKLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER

Yalçın Tarım Gıda İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. veri işleme faaliyeti kapsamında aşağıdaki başlıklarda verilen kategorilerindeki verileri toplamaktadır.

Kimlik: Ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi.

İletişim: Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi.

Lokasyon: Bulunduğu yerin konum bilgileri.

Özlük: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi.

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi.

Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi.

Fiziksel Mekân Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi.

İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi.

Finans: Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi.

Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi.

Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler.

Kılık ve Kıyafet: Kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler.

Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi.

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri:    Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi.

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olamayan yöntemlerle, internet sitesi, müşteri hizmetleri, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle toplanmaktadır. Bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı meydana gelen ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, YALÇIN TARIM veya YALÇIN TARIM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu, İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, şirketimiz adına veri işleyen ve/veya şirketimize destek veren üçüncü kişi firma (lar), çalışanlarımız dâhil olmak üzere iç ve dış müşteri hizmetleri kanallarımız, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, grup şirketlerinden yapılan aktarımlar, müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile yapılan anket formları, müşterilerimizden gelen geri bildirim formları (Açık Rıza Formu, Müşteri Şikâyet Formu, Tamir Bakım Formu, Sipariş Formu vb.)

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verileriniz saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik alt yapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve yasal saklama sürecinde veya böyle bir süre öngörülmemiş ise amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiği zaman kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışından çıkarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

YALÇIN TARIM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile müşteri hizmetleri servislerimiz, yazılı iletişim kanallarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde YALÇIN TARIM’ın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

YALÇIN TARIM müşterilerinin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin  yürütülmesinde öncülük etmeniz, ticari faaliyetler için yürütülecek analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve takibi, YALÇIN TARIM ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

YALÇIN TARIM kişisel verilerinizi kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla; yurt içinde şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimiz ya da potansiyel müşterilerimiz ile bayilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iştiraklerimiz, iş bağlantılarımız, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi kişi ve kurumlar, şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar,  faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, bayiler tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

YALÇIN TARIM Kişisel verileri kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla, aşağıdaki hallerden birinci sırada sayılan şartın bulunması veya iki ve üçüncü sırada sayılan şartlarla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kuruluna yapılan başvurunun uygun görülmesi halinde yurt dışına kişisel verileri aktarabilir.

a)         İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde,

b)        Kanunun 5/2 ve 6/3 maddelerindeki şartlar sağlanıyor ise;

b.1. Verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunuyorsa,

            b.2. Yeterli koruma bulunmuyorsa;

Türkiye’deki ve kişisel veri aktarılacak ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi,

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması,

c)         Diğer kanunlarda veya uluslararası hüküm bulunuyorsa,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ

YALÇIN TARIM kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve YALÇIN TARIM şirketler topluluğunun yayınladığı Küresel Saklama Politikasında belirtilen süre kadar saklamaktadır. Şirket kişisel veri envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN UYARINCA HAKLARI 

YALÇIN TARIM Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kanun’un 11.Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI

Kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Ovaköy Mah. Aydın Cadde No:9 Köşk/AYDIN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile iadeli taahhütlü posta kanalıyla veya Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza” ile imzalanarak kvkk@yalcintarim.com  veya yalcintarim@hs01.kep.tr  adresine

Buna göre başvuruda yer alması gereken asgari unsurlar:

Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusudur.

BAŞVURUNUN CEVAPLANDIRILMA SÜRESİ

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

BAŞVURUYU REDDETME HAKKIMIZ

YALÇIN TARIM, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz gereğini yerine getirir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

Kişisel veriler ile ilgili başvurular YALÇIN TARIM tarafından;

-Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

-Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

-Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,

-Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,

-Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,

-Başvuru usulüne uyulmaması, hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

İşbu Politikanın 23. maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı, noter vasıtasıyla tebligat veya kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

KİŞİSEL VERİLERİ KARUMA KURULUNA OLAN ŞİKÂYET HAKKI

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde, ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri, başvuru formunu doldurarak formda belirtilen iletişim kanallarından şirketimize ulaştırabilirler..